Kalendarz akademicki

 

Zarządzenie Rektora UŁ nr 103 z dnia 04.05.2017r.  w sprawie: podziału roku akademickiego 2017/2018

W sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 22 Statutu UŁ z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz § 25 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego Uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

I semestr (zimowy) trwa od 1 października 2017 r. do 18 lutego 2018r.

1) Centralna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 2 października 2017r.

2) Wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się 28,29,30 września 2017r .

3) Zajęcia rozpoczynają się 3 października 2017 r. i trwają do 21 stycznia 2018 r.

4) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– 31 października – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne);

– od 23 grudnia 2017r. do 2 stycznia 20178r. – wakacje zimowe;

– od 5 lutego do 11 lutego 2018 r. – przerwa międzysemestralna.

5) Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:

a) od 22 stycznia do 4 lutego 2018  r. – zimowa sesja egzaminacyjna;

b) od 12 lutego do 18 lutego 2018 r. – zimowa sesja poprawkowa.

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

II semestr (letni) trwa od 19 lutego do 30 września 2018 r.

1) Zajęcia rozpoczynają się 19 lutego i trwają do 10 czerwca 2018 r.

2) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– od 29 marca do 3 kwietnia 2018r . – wakacje wiosenne;

– 30 kwietnia – dzień rektorski ;

-2 maja- dzień rektorski;

– 23 maja – dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne);

– jeden piątek w maju może zostać ogłoszony dniem rektorskim z okazji Juwenaliów.

3) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 18 czerwca 2017 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi dniami wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

4) Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 11 do 30 czerwca 2018 r.

5) Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

6) Od 1 lipca do 30 września 2018 r. trwa przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.

§ 2

Praktyki pedagogiczne ciągłe rozpoczynają się odpowiednio 19 lutego 2018 lub 10 września 2018r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne następuje po zakończeniu praktyk.

§ 3

1) Liczba poszczególnych dni tygodnia w I i II semestrze w roku ak. 2017/ 2018 wynosi:
w I semestrze:

Pn Wt Śr Czw. Pt Sb Nd
13(14)* 13(14)* 14 15(14)* 15(14)* 12 14

*jeden poniedziałek należy odpracować w czwartek

*jeden wtorek należy odpracować w piątek

w II semestrze:

Pn Wt Śr Czw. Pt Sb Nd
14 14 14 13 15 15 14

2) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ustala terminy zajęć tak, aby zajęcia z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Antoni Różalski