Informacje dla autorów

Redakcja "Południowosłowiańskich Zeszytów Naukowych" przyjmuje do druku oryginalne artykuły naukowe, recenzje i przeglądy, dotyczące szeroko rozumianej problematyki Słowiańszczyzny Południowej (zagadnienia języka, literatury, kultury). Teksty mogą być pisane we wszystkich językach słowiańskich (wraz z tłumaczeniem tytułu artykułu na język rosyjski oraz streszczeniem w dowolnym języku kongresowym). Objętość artykułów nie może przekraczać 15 standardowych stron maszynopisu (po 1800 znaków), objętość recenzji i przeglądów nie może przekraczać 5 standardowych stron maszynopisu. Autorów zainteresowanych współpracą prosimy o nadsyłanie wydruków komputerowych tekstów (2 egzemplarze) oraz dołączenie płyty (dyskietki) z elektroniczną wersją artykułu w postaci pliku Microsoft Word na adres: Redakcja "Południowosłowiańskich Zeszytów Naukowych", Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, Łódź, Polska.

Prosimy mieć na uwadze, że zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja "Południowosłowiańskich Zeszytów Naukowych" prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji, czyli o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Aby przeciwdziałać procederom nazywanym ghostwriting i guest autorship, Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Wyjaśnienie:
Z procederem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. (informacja na podstawie strony pbn.nauka.gov.pl)